Regulamin przeprowadzania telekonsulacji dermatologicznych w New Skin.

 1. New Skin jako indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska prowadzona przez dr n. med. Aleksandrę Grzankę-Gadzińską, specjalistę dermatologii i wenerologii, zwany dalej New Skin świadczy konsultacje z zakresu dermatologii i wenerologii drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2016.1030 z późń. zm.), zwane dalej telekonsultacjami dermatologicznymi
 2. Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za telekonsultacje jest New Skin.
 3. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady udzielania przez New Skin zdalnych konsultacji medycznych z zakresu dermatologii i wenerologii, w tym warunki i zasady  identyfikacji Pacjenta, sposobu realizacji konsultacji wnoszenia opłat, form oraz terminów związanych z ich udzielaniem.
 4. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Lekarz – dr n. med. Aleksandra Grzanka- Gadzińska, specjalista dermatologii i wenerologii, posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza nr 1956623, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125) i wykonująca  indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U.2016.1638 z późn. Zm, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi- 000000037114

New Skin – New Skin dr n. med. Aleksandra Grzanka-Gadzińska dermatologia estetyczna, ogólna i wenerologia, NIP- 9532297442, REGON- 340440715

Pacjent–  osoba fizyczna, osoba prawna, dokonująca czynności prawnej w postaci zamówienia u Lekarza telekonsultacji dotyczącej jej stanu zdrowia. Jeżeli w imieniu pacjenta zamówienia u Lekarza telekonsultacji dokonuje osoba przez nią upoważniona, postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się również do niej.

Stały pacjent- Pacjent u którego Lekarz postawił ostateczne rozpoznanie problemu zdrowotnego i który odbył przynajmniej 2 konsultacje z Lekarzem w dowolnej formie.

Telekonsultacja –   usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego za pośrednictwem drogi elektronicznej, Obejmuje poradę lekarską drogą mailową, rozmowy telefonicznej, ocenę dokumentacji medycznej, zdjęciowej, skanów i plików oraz  wydanie zaleceń lekarskich, łącznie z wypisaniem i przesłaniem na urządzenie Pacjenta e-recept, e-zleceń, e-skierowań i e-zwolnienia.

Teleporada – Telekonsultacja

Opłata-  koszt telekonsultacji dermatologicznej  zamówionej za pośrednictwem  Strony internetowej, wynoszący 200 zł a dla porady recepturowej 100 zł.

Dane osobowe– wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby oraz niezbędne

do wykonania telekonsultacji medycznej – Imię, Nazwisko, PESEL, Ulica, nr lokalu, kod

pocztowy, miejscowość oraz kontaktu z pacjentem: adres e-mail, numer telefonu

Odbiorca danych-  podmiot którym dane osobowe są ujawniane tj. New Skin tj. podmiot udzielający świadczenia.

Podmioty przetwarzające – podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu

New Skin, w celach i sposobach ustalonych przez New Skin.

Strona internetowa – strona internetowa www.newskin.com.pl zarządzana przez New Skin.

 

 1. Poprzez zawarcie umowy z New Skin, Pacjent:
 1. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,
 2. oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r. oraz uzupełniająco przepisy prawa krajowego.
 3. zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Lekarza Opłaty za telekonsultację,
 4. oświadcza, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym

 

 1. Pacjent zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą i nienaruszających praw osób trzecich. Ponosi też wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również podanego adresu zamieszkania i adresu e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi adresami. Wszelkie treści, komunikowane Pacjentowi lub otrzymane z adresu e-mail podanego przez Pacjenta  będą uważane za otrzymane od lub złożone wobec Pacjenta. W przypadku  osoby niepełnoletniej wymagane są dodatkowo dane opiekuna prawnego, a korespondencja mailowa i telefoniczna odbywa się z opiekunem prawnym.
 2. Lekarz zobowiązuje się do wykonania telekonsultacji w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Odpowiedź będzie przesłana na podany wcześniej adres mailowy. W przypadku wątpliwości odnośnie rozpoznania i potrzeby zebrania dodatkowych danych zdrowotnych, Lekarz skontaktuje się z Pacjentem telefonicznie na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu. Po 2-krotnej nieudanej próbie kontaktu Lekarz wyśle Pacjentowi wiadomość SMS z prośbą o kontakt. Brak kontaktu ze strony Pacjenta w ciągu 48 godzin od otrzymania takiej wiadomości jest równoznaczny z rezygnacją z teleporady bez możliwości dochodzenia zwrotu pieniędzy. W sytuacji wysłania wiadomości przez Lekarza lecz niedostarczenia jej na urządzenie Pacjenta z winy leżącej po stronie operatora pacjenta lub jego samego, zapis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio. W sytuacji, gdy w ocenie lekarza, do postawienia ostatecznego rozpoznania niezbędne jest bezpośrednie badanie Pacjenta, badanie dermoskopowe, usunięcie zmiany i/lub pobranie wycinków, odbywa się ono w gabinecie New Skin w Bydgoszczy, przy ul. Łomżyńskiej 51A. W takim przypadku wizyta w gabinecie, badanie lekarskie i badanie dermoskopowe są bezpłatne, pozostałe zabiegi są płatne wg cennika.
 3. Jeśli zgłoszona telekonsultacja nie zostanie wykonana w ciągu 24h, z przyczyn leżących po stronie Lekarza, pieniądze w całości zostaną zwrócone Pacjentowi na konto w ciągu 7 dni.
 4. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy o telekonsultację.
 5. Po wysłaniu formularza telekonsultacji i wniesieniu opłaty nie jest możliwa samodzielna rezygnacja z jej udzielenia i dochodzenie zwrotu pieniędzy.
 6. W przypadku Stałego pacjenta jest możliwe uzyskanie porady recepturowej, związanej wyłącznie z przedłużeniem stałego leczenia zaleconego przez Lekarza, co drugą konsultację, poczynając od trzeciej konsultacji.
 7. New Skin dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i ciągłości działania środków technicznych umożliwiających korzystanie z strony internetowej. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do strony internetowej oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.
 8. New Skin zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji prezentowanych treści i oferowanych usług z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Strony), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działalności ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług, braku możliwości technicznych udzielania telekonsultacji lub ich czasowym wstrzymaniem z przyczyn losowych (np. urlop)
 9. Telekonsultacja zostanie anulowana gdy pacjent :
 • podał dane niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich;
 • dopuścił się naruszenia dóbr osobistych Lekarza, New-Skin, lub dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Lekarza za niewłaściwe, naruszające obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego i/lub sprzeczne z celami działalności medycznej Lekarza lub godzące w jego dobre imię lub osób z nim współpracujących.

 

 1. Zarządzający stroną internetową nie ponosi odpowiedzialności za:
 • podanie przez Pacjenta, podczas jego rejestracji na portalu, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,
 • ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Pacjentów praw osób trzecich, w tym Lekarzy, w związku z korzystaniem ze strony internetowej,
 • jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu strony internetowej, bramek płatniczych, skrzynek i kont mailowych, urządzeń docelowych i sieci telekomunikacyjnych lub ich niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od zarządzającego stroną,
 • ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Pacjenta postanowień Regulaminu.

 

 1. Administratorem danych jest New Skin.
 2. Świadczenie telekonsultacji Pacjentowi  przez New Skin jest prowadzone w celu świadczenia usług zdrowotnych i nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Skorzystanie z telekonsultacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanego adresu mailowego i numeru telefonu do udzielenia telekonsultacji.
 4. Pacjent może dodatkowo, dobrowolnie, bez wpływu na udzielnie telekonsultacji wyrazić zgodę na na  przekazywanie informacji o prowadzonych akcjach profilaktycznych, np. dermoskopowej ocenie znamion, promocjach cenowych, rabatach  oraz zabiegach z zakresu medycyny estetycznej.
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia uzyskanie telekonsultacji.
 6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez New Skin przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, uzyskania ich kopii, oraz prawo ich poprawiania w zakresie przekazanych przez siebie danych.
 7. Zasady przetwarzania przez New Skin danych osobowych zostały określone w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajdującej się w stopce strony internetowej.
 8. Serwis używa plików Cookies. Zasady ich przetwarzania zostały określone w Polityce Cookies znajdującej się w stopce strony internetowej
 9. Strona newskin.com.pl, jej zawartość oraz dokumenty udostępnione przez New Skin w celu korzystania z niej,  podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez New Skin oraz pytania dotyczące sposobu działania strony internetowej można przesyłać na adres: administracja@newskin.com.pl
 11. New Skin zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie internetowej.
 12. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na Stronie internetowej.